Monotypes

In Monotypes, Portfolio   

The Gates 1 16 x 12

The Gates 2 16 x 12

Sainsbury, London 12 x 12

Chicago "L" 16 x 12

Madison Avenue 12 x 16

Regatta on Schuylkill 12 x 9

Old Harbour, Collioure 14 x 10 1/2

White Mountains 12 x 12

Brown Iris 9 x 9

Zinnias 10 x 10

Evening Light 12 x 18 1/2

The Gates 1 16 x 12

Picture 1 of 11